Vorige Volgende

Delen

Verkorte jaarrekening 2022

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de volledige jaarrekening d.d. 6 april 2023. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven (RJ C1) gevolgd. De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van deze richtlijn. De majeure posten uit de balans, alsmede de voornaamste achtergronden bij de totstandkoming van het saldo van baten en lasten, zijn toegelicht.

Balans per 31 december 2022

bedragen in €

2022

2021

Activa

Immateriële vaste activa

68.071

257.280

Materiële vaste activa

405.658

563.373

Vlottende activa

316.244

302.216

Liquide middelen

3.503.984

4.157.784

Totaal Activa

4.293.957

5.280.653

Passiva

Vermogen

1.680.000

1.680.000

Langlopende schulden

481.107

989.295

Overige schulden en overlopende passiva

2.132.850

2.611.358

Totaal Passiva

4.293.957

5.280.653

Staat van baten en lasten 2022

bedragen in €

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Baten

Jaarbijdragen

10.465.000

10.535.000

Overige bijdragen

95.857

91.650

10.560.857

10.626.650

Lasten

Personeel in dienst

5.777.629

5.543.800

Opleiding & Educatie

233.078

249.535

Tijdelijk personeel

412.546

404.750

Flexibele schil

530.187

519.492

Commissies

1.003.180

1.028.913

Subtotaal personeelskosten

7.956.620

7.746.490

Afschrijvingskosten

484.586

538.311

Huisvestingskosten

608.547

544.839

Bestuurskosten

52.500

60.816

Kantoormateriaal

82.160

82.338

Communicatie

113.195

94.758

Automatisering

402.464

379.273

Diensten door derden

199.541

145.416

Lustrum

50.824

0

Financiële baten en lasten

46.563

39.751

Onvoorzien

0

0

9.997.000

9.631.992

Saldo baten en lasten

563.857

994.658

Te verrekenen met aangeslotenen

-563.857

-994.658

Saldo baten en lasten na verrekening

0

0

Bestemming saldo baten en lasten

2022

2021

Dotatie algemene reserve

189.209

257.280

Onttrekking wettelijke reserve

-189.209

-257.280

Saldo baten en lasten na bestemming

0

0

Toelichting op de balans 2022

       

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Immateriële vaste activa

Dit betreft het geautomatiseerd systeem voor klachtafhandeling. Het systeem is in 2018 in gebruik genomen. De afschrijvingsduur was 5 jaar. Dit betekent dat het systeem eind 2022 volledig is afgeschreven. In 2022 hebben kleine investeringen in dit systeem plaatsgevonden.

Materiële vaste activa

Dit betreft de inventaris en de hardware. Investeringen in inventaris die in 2022 plaatsvonden betreffen voornamelijk gemaakte kosten voor de verhuizing in 2023. De investeringen in de hardware in 2022 bestaan uit middelen ten behoeve van het digitaal vergaderen en digitale zittingen.

Vlottende activa

Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit door Kifid vooruitbetaalde bedragen in 2022 die betrekking hebben op 2023.

Vermogen

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2022 € 1.680.000. Kifid dient een wettelijke reserve te vormen ter hoogte van de boekwaarde van de zelf ontwikkelde software (immateriële vaste activa).

Langlopende schulden

Dit betreft het met de aangesloten financiële dienstverleners te verrekenen overschot op de begroting 2022. Dit bedrag wordt op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2022 verrekend met de facturatie van 2024.

Overige passiva

De overige passiva betreffen het uitstaand saldo aan crediteuren per ultimo 2022, de in 2023 ontvangen inkoopfacturen die betrekking hebben op 2022, de te verrekenen bedragen (resultaat 2021) met de aangesloten financiële dienstverleners, de afdrachten aan de belastingdienst en reservering vakantiedagen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten over 2022 sluit met een positief resultaat van € 563.857. Dit resultaat zal op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2022 worden verrekend met de aangesloten financiële dienstverleners met de facturatie van 2024. Voornaamste oorzaak van het overschot zijn lagere salariskosten door het later invullen van vacatures, minder reiskosten en minder commissiekosten ten opzichte van de begroting.