Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële resultaten


Verkorte jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

Activa

2021

2020

Bedragen in €

  

Immateriële vaste activa

257.280

514.560

Materiële vaste activa

563.373

684.307

Vlottende activa

302.216

370.488

Liquide middelen

4.157.784

3.188.564

Totaal Activa

5.280.653

4.757.919

Passiva

  

Vermogen

1.680.000

1.680.000

Voorzieningen

0

100.000

Langlopende schulden

989.295

1.636.100

Overige schulden en overlopende passiva

2.611.358

1.341.819

Totaal Passiva

5.280.653

4.757.919

Staat van baten en lasten 2021

Baten en lasten

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Bedragen in €

  

Baten

  

Jaarbijdragen

10.535.000

11.073.000

Overige bijdragen

91.650

110.226

 

10.626.650

11.183.226

Lasten

  

Personeel in dienst

5.543.800

5.723.044

Opleiding & Educatie

249.535

248.089

Tijdelijk personeel

404.750

277.922

Flexibele schil

519.492

601.024

Commissies

1.028.913

1.066.517

Subtotaal personeelskosten

7.746.490

7.916.596

Afschrijvingskosten

538.311

484.908

Huisvestingskosten

544.839

621.348

Bestuurskosten

60.816

54.566

Kantoormateriaal

82.338

131.114

Communicatie

94.758

64.490

Automatisering

379.273

401.285

Diensten door derden

145.416

206.859

Financiële baten en lasten

39.751

14.903

Onvoorzien

0

0

 

9.631.992

9.896.069

Saldo baten en lasten

994.658

1.287.157

Te verrekenen met aangeslotenen

-994.658

-1.287.157

Saldo baten en lasten na verrekening

0

0

Bestemming saldo baten en lasten

2021

2020

Dotatie algemene reserve

257.280

257.280

Onttrekking wettelijke reserve

-257.280

-257.280

Saldo baten en lasten na bestemming

0

0

Toelichting op de verkorte jaarrekening 2021

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de volledige jaarrekening d.d. 14 april 2022. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven (RJ C1) gevolgd. De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van deze richtlijn. De majeure posten uit de balans, alsmede de voornaamste achtergronden bij de totstandkoming van het saldo van baten en lasten, zijn toegelicht.

Toelichting op de balans 2021

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Immateriële vaste activa

Dit betreft het geautomatiseerd systeem voor klachtafhandeling. Het systeem is in 2018 in gebruik genomen. In 2021 hebben geen investeringen in dit systeem plaatsgevonden.

Materiële vaste activa

Dit betreft de inventaris. Investeringen die in 2021 plaatsvonden betreffen voornamelijk de aanschaf van laptops, nodig in verband met het vele thuiswerken en het werken met MS Teams. Daarnaast zijn er in 2021 middelen aangeschaft ten behoeve van digitaal vergaderen en digitale zittingen vanwege COVID-19 en voor digitale opslagruimte.

Vlottende activa

Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit door Kifid vooruitbetaalde bedragen in 2021 die betrekking hebben op 2022.

Eigen vermogen

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2021 € 1.680.00. Kifid dient een wettelijke reserve te vormen ter hoogte van de boekwaarde van de zelf ontwikkelde software (immateriële vaste activa).

Langlopende schulden

Dit betreft het met de aangesloten financiële dienstverleners te verrekenen overschot op de begroting 2021. Dit bedrag wordt op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2021 verrekend met de facturatie van 2023.

Overige passiva

De overige passiva betreffen het uitstaand saldo aan crediteuren per ultimo 2021, de in 2022 ontvangen inkoopfacturen die betrekking hebben op 2021, de te verrekenen bedragen (resultaat 2020) met de aangesloten financiële dienstverleners, de afdrachten aan de belastingdienst en reservering vakantiedagen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een positief resultaat van € 994.658. Dit resultaat zal op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2022 worden verrekend met de aangesloten financiële dienstverleners met de facturatie van 2023. Voornaamste oorzaken van het overschot zijn lagere salariskosten door het later invullen van vacatures, minder reiskosten, minder inhuur van tijdelijk personeel en minder zittingen ten opzichte van de begroting.


Bezoldiging topfunctionarissen WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Kifid. Het voor Stichting Kifid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

WNT Directie 2021

 

bedragen in €

 
 

Mevrouw mr. E.C. Ruinaard

Functiegegevens

Voorzitter Geschillencommissie

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 177.547

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 31.453

Subtotaal

€ 209.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 209.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

WNT Toezichthoudende topfuncties 2021

  

bedragen in €

    
 

Mr. R.J.J.M. Pans

Mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Drs. B.R. Combée

Drs. P.A. Morshuis

Functiegegevens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging p.p.

    

Bezoldiging

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 31.350

€ 20.900

€ 20.900

€ 20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging p.p.

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Begroting 2022

Begroting 2022

2022

2021

Bedragen x € 1.000

  

Baten

  

Banken

3.184

3.375

Verzekeraars

4.236

4.142

Intermediairs/Vermogensbeheerders

3.045

3.018

Overige baten

85

90

Totaal baten

10.550

10.625

Lasten

  

Personeel in dienst

6.150

5.930

Opleiding & Educatie

275

250

Tijdelijk personeel

300

400

Flexibele schil

450

750

Commissies

1.150

1.150

Subtotaal personeelskosten

8.325

8.480

Afschrijvingskosten

491

491

Huisvestingskosten

640

625

Bestuurskosten

64

64

Kantoorkosten

130

150

Communicatie & jaarverslag

95

100

Automatisering

410

405

Diensten door derden

200

195

Lustrum

65

0

Financiële baten en lasten

30

15

Onvoorzien

100

100

Totaal lasten

10.550

10.625

Saldo baten lasten

0

0