Vorige Volgende

Delen

Verkorte jaarrekening 2023

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de volledige jaarrekening d.d. 9 april 2024. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven (RJ C1) gevolgd. De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van deze richtlijn. De majeure posten uit de balans, alsmede de voornaamste achtergronden bij de totstandkoming van het saldo van baten en lasten, zijn toegelicht.

Balans per 31 december 2023

Bedragen in €

2023

2022

Activa

Immateriële vaste activa

166.586

68.071

Materiële vaste activa

1.790.029

405.658

Vlottende activa

886.107

316.244

Liquide middelen

1.168.961

3.503.984

Totaal Activa

4.011.683

4.293.957

Passiva

Vermogen

1.680.000

1.680.000

Langlopende schulden

755.741

481.107

Overige schulden en overlopende passiva

1.575.942

2.132.850

Totaal Passiva

4.011.683

4.293.957

Staat van baten en lasten 2023

Bedragen in €

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Baten

Jaarbijdragen

10.730.000

10.465.000

Overige bijdragen

71.285

95.857

10.801.285

10.560.857

Lasten

Personeel in dienst

5.998.924

5.777.629

Opleiding & Educatie

225.380

233.078

Tijdelijk personeel

441.962

412.546

Flexibele schil

460.254

530.187

Commissies

1.028.529

1.003.180

Totaal Personeelskosten

8.155.049

7.956.620

Afschrijvingskosten

268.238

484.586

Huisvestingskosten

787.352

608.547

Bestuurskosten

58.538

52.500

Kantoormateriaal

114.814

82.160

Communicatie

139.802

113.195

Automatisering

414.842

402.464

Diensten door derden

173.041

199.541

Lustrum

0

50.824

Financiële baten en lasten

7.380

46.563

Onvoorzien

0

0

10.119.056

9.997.000

Saldo baten en lasten

682.229

563.857

Te verrekenen met aangeslotenen

-682.229

-563.857

Saldo baten en lasten na verrekening

0

0

Bestemming saldo baten en lasten

2023

2022

Dotatie algemene reserve

98.515

189.209

Onttrekking wettelijke reserve

-98.515

-189.209

Saldo baten en lasten na bestemming

0

0

Toelichting op de balans 2023


Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Immateriële vaste activa

Dit betreft het geautomatiseerd systeem voor klachtafhandeling. In 2023 hebben nieuwe investeringen in dit systeem plaatsgevonden. Ook zijn er investeringen gedaan inzake het nieuwe consumentenportaal dat in 2023 in gebruik is genomen.

Materiële vaste activa

Dit betreft de inventaris en de hardware. De investeringen inventaris in 2023 betreft gemaakte kosten inzake de inrichting/verbouwing van het nieuwe kantoorgebouw. De investeringen hardware in 2023 bestaan uit middelen ten behoeve van het nieuwe kantoorgebouw.

Vlottende activa

Dit bedrag bestaat uit door Kifid vooruitbetaalde bedragen in 2023 die betrekking hebben op 2024. Ook betreft dit bedrag de nog te ontvangen huurkorting, die is afgesproken bij het afsluiten van de huurovereenkomst van het nieuwe kantoorgebouw.

Eigen vermogen

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2023 € 1.680.000. Kifid dient een wettelijke reserve te vormen ter hoogte van de boekwaarde van de zelf ontwikkelde software (immateriële vaste activa).

Langlopende schulden

Dit betreft het met de aangesloten financiële dienstverleners te verrekenen overschot op de begroting 2023. Dit bedrag wordt op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2023 verrekend met de facturatie van 2025.

Overige schulden en overlopende passiva

Dit betreft het uitstaand saldo aan crediteuren per ultimo 2023, de in 2024 ontvangen inkoopfacturen die betrekking hebben op 2023, de te verrekenen bedragen (resultaat 2022) met de aangesloten financiële dienstverleners, de afdrachten aan de belastingdienst en reservering vakantiedagen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten over 2023 sluit met een positief resultaat van € 682.299. Dit resultaat zal op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2023 worden verrekend met de aangesloten financiële dienstverleners met de facturatie van 2025. Voornaamste oorzaken van het overschot zijn lagere salariskosten door het later invullen van vacatures, lagere afschrijvingskosten en geen onvoorziene kosten ten opzichte van de begroting.