Vorige Volgende

Delen

In gesprek met ...

Kifid staat midden in de samenleving. Met het oplossen van financiële klachten en de publicatie van bijna 1.000 uitspraken in 2023 is Kifid van betekenis voor zowel consumenten en kleinzakelijke ondernemers als de financiële sector. Juist daarom hecht Kifid veel waarde aan regelmatig contact met financiële brancheorganisaties, organisaties uit de consumentenhoek en het mkb.

In het voorjaar heeft Kifid de verschillende stakeholders elk afzonderlijk bezocht voor een gesprek over ontwikkelingen over en weer. Daarnaast organiseerde Kifid in het voorjaar een gezamenlijk ronde-tafel-gesprek over de vraag of het klachteninstituut ‘de toets aan het juridisch kader wel of niet breder zou kunnen opvatten’. In het gesprek is uitvoerig gesproken over de opinie van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeker Olha Cherednychenko. In lijn met de opinie en bemoedigd door de breed gedragen opvatting onder vertegenwoordigers van de financiële brancheorganisaties, van de organisaties uit consumentenhoek en vertegenwoordigers van toezichthouders en ministeries, heeft Kifid geconcludeerd dat voor de klachtbehandeling het bestaande beoordelingskader van toepassing blijft.

In het najaar vonden twee afzonderlijke overleggen plaats; enerzijds met de vertegenwoordigers van ACM, Consumentenbond, Nibud, VEB, en Vereniging Eigen Huis en anderzijds met vertegenwoordigers van de financiële brancheorganisaties: Adfiz, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), Verbond van Verzekeraars, en VV&A.
In beide overleggen is gesproken over de ontwikkelingen bij Kifid, het jaarverslag en de begroting, en welke trends en ontwikkelingen Kifid signaleert in de klachtenpraktijk. Consumentenorganisaties en financiële brancheorganisaties deelden met Kifid wat zij signaleerden over de financiële dienstverlening aan consumenten.

Kifid zat in het voor- en najaar met de toezichthouders AFM en DNB aan tafel en voerde regelmatig overleg met het ministerie van Financiën. Kifid  heeft een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie over de voorgenomen Wet stelsel kredietregistratie. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid is samen met de andere ministerieel erkende ADR-geschilleninstanties meerdere malen overleg gevoerd. Die overleggen gingen onder meer over de te verwachten herziening van de Europese richtlijn voor alternatieve geschilbeslechting (ADR-richtlijn) en over de manier waarop Nederlandse ADR-organisaties kunnen bijdragen aan de versterking van de toegang tot het recht.

Vanwege de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) is Kifid in 2023 in gesprek gegaan met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet stelt eisen aan de klachtbehandeling door pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen in het belang van een goede rechtsbescherming voor deelnemers aan pensioenregelingen en pensioengerechtigden. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft Kifid per 1 januari 2024 aangewezen als alternatieve geschilbeslechter voor klachten over pensioenverzekeringen en ppi’s; dit betekent dat Kifid deze klachtbehandeling op de vertrouwde manier kan voortzetten in de toekomst.

Ook kleinzakelijke ondernemers kunnen voor klachten over bepaalde financiële producten en diensten terecht bij Kifid. Vanwege de behandeling van klachten over  kleinzakelijke financiering, alternatieve financiering, kort zakelijk krediet en erkend financieringsadvies MKB onderhoudt Kifid contact met zowel de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) als de Stichting MKB Financiering. Het aantal ondernemersklachten is ook in 2023 nog gering. Zodra het aantal behandelde klachten van kleinzakelijke ondernemers groeit, zal Kifid de dialoog met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties MKB-Nederland, LTO-Nederland, ONL en ZZP-Nederland intensiveren.