Vorige Volgende

Delen

Uit de praktijk… voor kleinzakelijke ondernemers

Kifid biedt ook kleinzakelijke ondernemers met klachten over bepaalde financiële diensten de mogelijkheid hierin duidelijkheid te krijgen, als alternatief voor de rechter. De toegang tot een toegankelijke en deskundige geschilbeslechting bij Kifid doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Vaak missen zij de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven en is een gang naar de rechter voor een mkb-ondernemer of zzp’er duur. Bovendien is dan een advocaat nodig en vragen gerechtelijke procedures veel tijd, die een ondernemer liever besteedt aan ondernemen.

Opnieuw weinig ondernemersklachten behandelbaar

Bijna honderd kleinzakelijke ondernemers hebben in 2023 een beroep gedaan op Kifid. Het overgrote deel van deze klachten heeft Kifid niet kunnen behandelen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement. Enkele tientallen klachten gingen niet over een kleinzakelijke financiering, alternatieve financiering, kort zakelijk krediet of erkend financieringsadvies zoals omschreven in de betreffende Gedragscode. Ook is Kifid niet bevoegd om klachten te behandelen over een zakelijk krediet dat bij een bank is afgesloten vóór 1 juli 2018, of verkregen van een alternatieve financier vóór 1 juli 2019, of over een erkend financieringsadvies van vóór 1 mei 2021. Klachten over een kort zakelijk krediet van een financier die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet heeft onderschreven moeten zijn afgesloten na 1 oktober 2023. Kifid heeft in 2023 zeven klachten van kleinzakelijke ondernemers behandeld en afgerond. Drie ondernemersklachten zijn opgelost met bemiddeling. In twee zaken is een uitspraak gedaan waarbij in de ene zaak de ondernemer in het gelijk is gesteld en in de andere zaak de financiële dienstverlener. Twee klachten zijn tussentijds ingetrokken.

Kort zakelijk krediet

Op initiatief van Stichting MKB Financiering kan Kifid sinds 1 oktober 2023 ook klachten van kleinzakelijke ondernemers over een kort zakelijk krediet behandelen. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of onder bepaalde omstandigheden als de financier het kortlopende krediet opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Kifid kan dit soort klachten behandelen voor zover ze zijn gericht tegen een financier die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet van de Stichting MKB Financiering heeft onderschreven en die is aangesloten bij Kifid. Daarnaast moet het kort zakelijk krediet waarover de ondernemer klaagt zijn afgesloten op of na 1 oktober 2023. Een kleinzakelijke ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een financieringsaanvraag; een financier heeft de vrijheid om een aanvraag voor een kort lopend krediet af te wijzen.

Erkend financieringsadvies

Sinds 1 mei 2021 is Kifid bevoegd om ondernemersklachten over financieringsadvies te behandelen voor zover gegeven door een financieringsorganisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Bijvoorbeeld als een kleinzakelijke ondernemer vindt dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s die samenhangen met de geadviseerde of verkochte producten en diensten. Of als de geadviseerde financierstructuur en verplichtingen volgens de ondernemer niet verantwoord zijn of niet passen bij het bestedingsdoel. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financieringsadviseur de afspraken met betrekking tot de financieringsaanvraag uitvoert. Een kleinzakelijke ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing voor een financieringsadvies; het staat een financiersadviseur vrij om een verzoek voor advisering en begeleiding te weigeren. Deze dienstverlening door Kifid gebeurt op initiatief van Stichting MKB Financiering en ligt in het verlengde van de behandeling van ondernemersklachten over alternatieve financiering en maakt deel uit van de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB.

Alternatieve financiering

Kleinzakelijke ondernemers met klachten over alternatieve financiering kunnen al sinds 1 juli 2019 bij Kifid terecht. Ook dit gebeurt op initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. Deze Gedragscode zorgt voor meer transparantie en biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die gebruikmaken van nieuwe financieringsvormen. Heeft een kleinere ondernemer of zzp’er een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Kleinzakelijke financiering

Kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers met een klacht over een geldlening of kredietfacitliteit van een Nederlandse bank kunnen al sinds 1 juli 2018 terecht bij Kifid. Dit klachtenloket is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze Gedragscode biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of andere financier die de Gedragscode onderschrijft.

Spelregels voor kleinzakelijke ondernemers

Voor de kleinzakelijke ondernemers gelden andere spelregels dan voor consumenten. Dit is vastgelegd in het reglement Geschillencommissie Kifid. Ondernemers betalen voor de klachtbehandeling bij Kifid een bijdrage van 250 euro. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering, alternatieve financiering, erkend financieringsadvies en kort zakelijk krediet zijn op enkele uitzonderingen na in principe bindend. Dit betekent dat de bank of alternatieve financier of erkend financieringsadviseur de uitspraak zal opvolgen, ongeacht de uitkomst.